Privacyverklaring ‘t Zonnebeeks Amateur Theater vzw

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.  Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.  ’t ZAT vzw houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook bekend als GDPR.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval :

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

Als ’t ZAT vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.  Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens :

‘t Zonnebeeks Amateur Theater vzw
Zetel : Boudewijnpark 83
8980 Zonnebeke
info@tzat.be

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens ?

Uw persoonsgegevens worden door ’t ZAT vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • Beheer van de vzw, houden van ledenlijsten van aangesloten personen
 • Om de verzekering van onze leden in orde te brengen
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid
 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten georganiseerd door ’t ZAT vzw
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven, verslagen van vergaderingen en uitnodigingen
 • De correcte verwerking van reservatieaanvragen louter voor onze eigen toneelproducties

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, bewaren en verwerken :

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail (leden en toeschouwers)
 • Rijksregisternummer (enkel voor leden van de raad van bestuur)
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, nationaliteit (leden)
 • Datum aansluiting bij de vereniging (leden)
 • Lidnummer Open Doek (leden)

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • verzekeringen
 • aansluiting bij overkoepelend orgaan voor amateurtheater (Open Doek vzw)
 • het verzorgen van de internet omgeving
 • het versturen van digitale uitnodigingen

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij uw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft.  U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.
Wij vertrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

’t ZAT vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of niet langer dan op grond van de wet is vereist.

Contactgegevens van toeschouwers worden ogenblikkelijk verwijderd of aangepast wanneer het individu hier om vraagt.

Persoonsgegevens van leden worden maximaal 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden op het secretariaat van ’t ZAT vzw om een goede werking van de vereniging te verzekeren. 

Beveiliging van de gegevens

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onregelmatige verwerking :

 • Alle personen die namens ’t ZAT vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van de persoonsgegevens

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben.  Bovenaan deze privacy verklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze medewerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.  Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Beeldmateriaal

Tijdens onze activiteiten kunnen sfeerbeelden genomen worden die gebruikt kunnen worden op onze website en facebookpagina.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring

’t ZAT vzw kan zijn privacyverklaring wijzigen.  Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website www.tzat.be.